Regulamin Serwisu www.lela-beauty.com

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu lela-beauty.com określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy, oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Każdy kto korzysta z Serwisu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza pełną akceptację treści niniejszego Regulaminu.
 4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Akceptując regulamin Użytkownik wyraźnie upoważnia nas do wystawiania faktur w formie elektronicznej i wyraża na to zgodę.

§2. Definicje

 1. Usługodawca/ Sprzedający – Marta Gibus prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LeLa Beauty Marta Gibus, ul. Jodłowa 5, 62006 Bogucin, NIP: 6652454210, REGON: 360997939.
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca ze Sprzedającym za pomocą Serwisu umowę sprzedaży na odległość
 3. Serwis/ Sklep – serwis/ sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.lela-beauty.com
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulamin sprzedaży przez Usługodawcę
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Serwisu
 6. Rejestracja – proces zakładania konta Użytkownika poprzez formularz rejestracyjny
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 9. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedającym
 10. Umowa – Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego
 11. Konto indywidualne – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez kupującego oraz historie jego zamówień

§3. Warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu

 1. Do korzystania z Usług w Serwisie, niezbędne jest spełnienie następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera/laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
  2. posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox. Google Chrome, Opera, Apple Safari- zaktualizowanej do najnowszej wersji,
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (dotyczy wyłącznie osób zamierzających zawrzeć umowę sprzedaży oraz tych którzy chcą zapisać się do newslettera)
 2. Dążąc do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych, w czasie których określone funkcjonalności Serwisu mogą być ograniczone albo niedostępne.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, które wynikają z przyczyn od niego niezależnych lub które są spowodowane działaniem siły wyższej, np. pożar, powódź, klęski żywiołowe.
 4. Kupujący może robić zakupy w Sklepie internetowym posiadając indywidualne Konto użytkownika lub bez konieczności rejestracji Konta indywidualnego.
 5. W celu założenia Konta indywidualnego należy wypełnić formularz rejestracyjny. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do założenia Konta indywidualnego.
 6. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji Konta indywidualnego należy wypełnić formularz zakupu. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

§4. Rodzaje i zakres Usług świadczonych za pomocą Serwisu
na rzecz Użytkowników oraz warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników

 1. Usługodawca nie pobiera opłat za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzenia odpłatności świadczonych w ramach Serwisu Usług, o czym poinformuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego zakończenia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 4. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
 5. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:
  1. dokonywania zakupów za pomocą portalu,
  2. założenia indywidualnego Konta pozwalającego na zapisywanie historii swoich zamówień oraz modyfikację danych,
  3. przeglądania treści udostępnionych w Serwisie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§5. Zasady składania zamówienia i realizacji umowy sprzedaży

 1. Kupujący może składać zamówienia za pomocą Sklepu internetowego 7 dni w tygodniu 24h na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towaru zarówno w zakresie rodzaju oraz ilości. Każdy z wybranych Towarów należy dodać do koszyka za pomocą przycisku „dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do koszyka i kontynuować proces składania zamówienia. Zamówienie można złożyć za pomocą Konta indywidualnego bądź bez rejestracji, uzupełniając odpowiednie pola o swoje dane. W kolejnych krokach Kupujący wybiera sposoby dostawy Towaru oraz metody płatności. Na ostatnim etapie użytkownik jest informowany o łącznej wartości wybranych Towarów oraz kosztów dostawy.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Złożenie przez Kupującego zamówienia stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedawcy do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Po złożeniu zamówienia sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z momentem otrzymania przez użytkownika informacji o przyjęciu zamówienia.

§6. Warunki i metody płatności

 1. Ceny podane na stronie są podawane w polskich złotych.
 2. Ceny podane na stronie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 3. Ceny podane na stronie nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Ceny mogą ulec zmianie w każdym czasie, nie mają one jednak zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 5. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące metody płatności:
 1. Przelew bankowy za pośrednictwem PayPal,
 2. Przelew bankowy za pośrednictwem Przelewy 24,
 3. Przelew bankowy w systemie ratalnym za pośrednictwem Przelewy 24,
 4. Płatność kartą płatniczą VISA Classic, VISA Electron, EuroCard/ MasterCard, Diners Club, PBK, JCB, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. Płatność za pobraniem pracownikowi firmy kurierskiej.
 1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności określonej w pkt. 3 ust. e, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu Umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Kupującego, a zamówienie anulowane.
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką za pobraniem, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

§7. Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Dostawa wybranego Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej.
 2. Towar dostarczany jest za pomocą przesyłki kurierskiej albo odbioru Towaru w paczkomacie pod adresem wskazanym przez Kupującego.
 3. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w ciągu 48h przypadających w dni robocze, po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego.
 4. Przy wyborze metody płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji w ciągu 48h przypadających w dni robocze, od chwili jego przyjęcia. Dostarczymy produkt zgodnie z potwierdzeniem przesyłki w przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Jeżeli nastąpią nadzwyczajne okoliczności, które uniemożliwią dostawę we wskazanym terminie Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia nowego terminu umowy lub zwrotu pieniędzy,
 5. Termin realizacji dostawy jest uzależniony od Umowy zawartej z przewoźnikiem.
 6. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, zgodnie z cennikiem dostawy.
 7. Śledzenie zamówienia będzie możliwe na stronie internetowej przewoźnika przy użyciu nadanego indywidualnego kody z systemu przewoźnika.
 8. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomić o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Niesporządzenie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej.

§8. Rękojmia (Reklamacja)

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku ujawnienia wady Towaru, Konsument może:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie lub
 2. zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 1. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia w faktyczne posiadanie rzeczy przez Kupującego.
 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w pierwszej kolejności przesyła formularz reklamacyjny na adres mailowy: lela@lela-beuty.com lub na adres podany w §8 pkt. 8.
 5. Reklamacja powinna być złożona na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz znajdującego się w zakładce „ZWROTY I REKLAMACJE”.
 6. Do reklamacji składanej elektronicznie należy załączyć skan paragonu/ faktury.
 7. W ciągu 3 dni od doręczenia Sprzedawcy reklamacji, poinformuje on Konsumenta czy niezbędne jest dostarczenie towaru do siedziby Sprzedającego. Wówczas Konsument jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostawy reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca. Zwrot kosztów towaru zostanie dokonany dopiero po wydaniu decyzji co do przyjęcia reklamacji.
 8. Towar objęty reklamacją, w przypadku którego Sprzedający uzna że jego dostarczenie jest niezbędne do oceny reklamacji, należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (paragon, faktura) i odesłać na adres:

LeLa Beauty Marta Gibus
ul. Jodłowa 5, 62-006 Bogucin

 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza reklamacyjnego wraz ze skanem dowodu zakupu (w przypadku gdy Sprzedawca nie zażąda dostarczenia towaru) lub 14 dni od dnia otrzymania wadliwego Towaru wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (w przypadku gdy Sprzedawca zażąda dostarczenia wadliwego towaru), sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uważa się że żądanie to uznano za uzasadnione.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

§9. Prawo odstąpienia od Umowy (zwrot)

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.
 2. Termin określony w §7 ust. 1 liczony jest od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 3. Towar zwracany powinien być w stanie nienaruszonym. Nie podlegają zwrotowi otwarte kosmetyki.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 1. umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 2. umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (kosmetyki).
 1. W celu odstąpienia od Umowy należy wypełnić formularz zwrotu , znajdujący się w załączniku nr 2 do niniejszego oraz w zakładce „ZWROTY I REKLAMACJE”.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia zwracanego Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do dnia faktycznego objęcia w posiadanie zwracanych przez Konsumenta Towarów.
 4. Jeżeli Konsument, wybrał inny sposób dostawy Towarów niż sposób najtańszy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 5. Konsument, który odstąpił od Umowy zobowiązany jest do odesłania Towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło te odstąpienie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu.
 6. Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.

§10.Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:
  1. Nieprawidłowego bądź niezgodnego z regulaminem korzystania z Serwisu przez Użytkownika;
  2. Awarii sprzętu Użytkownika;
  3. Przerwy w działaniu Serwisu spowodowanych siłą wyższą;
  4. Działań lub zaniechać Użytkowników;
  5. Nieuprawnionego dostęp do Konta Użytkownika na skutek uzyskania dostępu do loginu oraz hasła przez osoby trzecie, które powstało bez winy Usługodawcy. W przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić dane logowania, w tym w szczególności hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w Serwisie.
 3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

§11. Dane osobowe

 1. Zawierając Umowę Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe udostępnione Usługodawcy będą przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usług. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności”.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek praw Konsumenta.
 2. W przypadku niezgodności niniejszych zapisów z prawem powszechnie obowiązujących, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2024 rok
 4. Umowy zawierane są w języku polskim.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów obowiązującego prawa.
 6. W przypadku umów zawartych przed zmianą regulaminu, zastosowanie ma regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.
 7. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów  dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji:

a. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;

b. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; oraz

c. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw Konsumentów. Bezpłatną pomoc Konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np.  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
 3. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.

Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: lela@lela-beauty.com.