Regulamin Serwisu www.lela-beauty.com

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu lela-beauty.com określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy, oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Każdy kto korzysta z Serwisu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza pełną akceptację treści niniejszego Regulaminu.
 4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 5. Akceptując regulamin Użytkownik wyraźnie upoważnia nas do wystawiania faktur w formie elektronicznej i wyraża na to zgodę.

§2. Definicje

 1. Usługodawca/ Sprzedający – Marta Gibus prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LeLa Beauty Marta Gibus, ul. Jodłowa 5, 62006 Bogucin, NIP: 6652454210, REGON: 360997939.
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca ze Sprzedającym za pomocą Serwisu umowę sprzedaży na odległość
 3. Serwis/ Sklep – serwis/ sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.lela-beauty.com
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulamin sprzedaży przez Usługodawcę
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Serwisu
 6. Rejestracja – proces zakładania konta Użytkownika poprzez formularz rejestracyjny
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 9. Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedającym
 10. Umowa – Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego
 11. Konto indywidualne – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez kupującego oraz historie jego zamówień

§3. Warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu

 1. Do korzystania z Usług w Serwisie, niezbędne jest spełnienie następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera/laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
  2. posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox. Google Chrome, Opera, Apple Safari- zaktualizowanej do najnowszej wersji,
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (dotyczy wyłącznie osób zamierzających zawrzeć umowę sprzedaży oraz tych którzy chcą zapisać się do newslettera)
 2. Dążąc do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych, w czasie których określone funkcjonalności Serwisu mogą być ograniczone albo niedostępne.
 3. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, które wynikają z przyczyn od niego niezależnych lub które są spowodowane działaniem siły wyższej, np. pożar, powódź, klęski żywiołowe.
 4. Kupujący może robić zakupy w Sklepie internetowym posiadając indywidualne Konto użytkownika lub bez konieczności rejestracji Konta indywidualnego.
 5. W celu założenia Konta indywidualnego należy wypełnić formularz rejestracyjny. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do założenia Konta indywidualnego.
 6. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji Konta indywidualnego należy wypełnić formularz zakupu. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

§4. Rodzaje i zakres Usług świadczonych za pomocą Serwisu
na rzecz Użytkowników oraz warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników

 1. Usługodawca nie pobiera opłat za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzenia odpłatności świadczonych w ramach Serwisu Usług, o czym poinformuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego zakończenia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 4. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
 5. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:
  1. dokonywania zakupów za pomocą portalu,
  2. założenia indywidualnego Konta pozwalającego na zapisywanie historii swoich zamówień oraz modyfikację danych,
  3. przeglądania treści udostępnionych w Serwisie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§5. Zasady składania zamówienia i realizacji umowy sprzedaży

 1. Kupujący może składać zamówienia za pomocą Sklepu internetowego 7 dni w tygodniu 24h na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towaru zarówno w zakresie rodzaju oraz ilości. Każdy z wybranych Towarów należy dodać do koszyka za pomocą przycisku „dodaj do koszyka”. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do koszyka i kontynuować proces składania zamówienia. Zamówienie można złożyć za pomocą Konta indywidualnego bądź bez rejestracji, uzupełniając odpowiednie pola o swoje dane. W kolejnych krokach Kupujący wybiera sposoby dostawy Towaru oraz metody płatności. Na ostatnim etapie użytkownik jest informowany o łącznej wartości wybranych Towarów oraz kosztów dostawy.
 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Złożenie przez Kupującego zamówienia stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedawcy do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. Po złożeniu zamówienia sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z momentem otrzymania przez użytkownika informacji o przyjęciu zamówienia.

§6. Warunki i metody płatności

 1. Ceny podane na stronie są podawane w polskich złotych.
 2. Ceny podane na stronie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 3. Ceny podane na stronie nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Ceny mogą ulec zmianie w każdym czasie, nie mają one jednak zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 5. Sprzedający udostępnia Kupującemu następujące metody płatności:
 1. Przelew bankowy za pośrednictwem PayPal,
 2. Przelew bankowy za pośrednictwem Przelewy 24,
 3. Przelew bankowy w systemie ratalnym za pośrednictwem Przelewy 24,
 4. Płatność kartą płatniczą VISA Classic, VISA Electron, EuroCard/ MasterCard, Diners Club, PBK, JCB, operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 5. Płatność za pobraniem pracownikowi firmy kurierskiej.
 1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności określonej w pkt. 3 ust. e, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu Umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Kupującego, a zamówienie anulowane.
 2. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką za pobraniem, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

§7. Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Dostawa wybranego Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej.
 2. Towar dostarczany jest za pomocą przesyłki kurierskiej albo odbioru Towaru w paczkomacie pod adresem wskazanym przez Kupującego.
 3. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w ciągu 72h przypadających w dni robocze, po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego.
 4. Przy wyborze metody płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji w ciągu 72h przypadających w dni robocze, od chwili jego przyjęcia. Dostarczymy produkt zgodnie z potwierdzeniem przesyłki w przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Jeżeli nastąpią nadzwyczajne okoliczności, które uniemożliwią dostawę we wskazanym terminie Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia nowego terminu umowy lub zwrotu pieniędzy,
 5. Termin realizacji dostawy jest uzależniony od Umowy zawartej z przewoźnikiem.
 6. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, zgodnie z cennikiem dostawy.
 7. Śledzenie zamówienia będzie możliwe na stronie internetowej przewoźnika przy użyciu nadanego indywidualnego kody z systemu przewoźnika.
 8. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomić o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Niesporządzenie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej.

§8. Rękojmia (Reklamacja)

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku ujawnienia wady Towaru, Konsument może:
 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie lub
 2. zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 1. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia w faktyczne posiadanie rzeczy przez Kupującego.
 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w pierwszej kolejności przesyła formularz reklamacyjny na adres mailowy: [email protected] lub na adres podany w §8 pkt. 8.
 5. Reklamacja powinna być złożona na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz znajdującego się w zakładce „ZWROTY I REKLAMACJE”.
 6. Do reklamacji składanej elektronicznie należy załączyć skan paragonu/ faktury.
 7. W ciągu 3 dni od doręczenia Sprzedawcy reklamacji, poinformuje on Konsumenta czy niezbędne jest dostarczenie towaru do siedziby Sprzedającego. Wówczas Konsument jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostawy reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca. Zwrot kosztów towaru zostanie dokonany dopiero po wydaniu decyzji co do przyjęcia reklamacji.
 8. Towar objęty reklamacją, w przypadku którego Sprzedający uzna że jego dostarczenie jest niezbędne do oceny reklamacji, należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (paragon, faktura) i odesłać na adres:

LeLa Beauty Marta Gibus
ul. Jodłowa 5, 62-006 Bogucin

 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza reklamacyjnego wraz ze skanem dowodu zakupu (w przypadku gdy Sprzedawca nie zażąda dostarczenia towaru) lub 14 dni od dnia otrzymania wadliwego Towaru wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (w przypadku gdy Sprzedawca zażąda dostarczenia wadliwego towaru), sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uważa się że żądanie to uznano za uzasadnione.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

§9. Prawo odstąpienia od Umowy (zwrot)

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.
 2. Termin określony w §7 ust. 1 liczony jest od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 3. Towar zwracany powinien być w stanie nienaruszonym. Nie podlegają zwrotowi otwarte kosmetyki.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 1. umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 2. umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (kosmetyki).
 1. W celu odstąpienia od Umowy należy wypełnić formularz zwrotu , znajdujący się w załączniku nr 2 do niniejszego oraz w zakładce „ZWROTY I REKLAMACJE”.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.
 3. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia zwracanego Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do dnia faktycznego objęcia w posiadanie zwracanych przez Konsumenta Towarów.
 4. Jeżeli Konsument, wybrał inny sposób dostawy Towarów niż sposób najtańszy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 5. Konsument, który odstąpił od Umowy zobowiązany jest do odesłania Towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło te odstąpienie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu.
 6. Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.

§10.Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:
  1. Nieprawidłowego bądź niezgodnego z regulaminem korzystania z Serwisu przez Użytkownika;
  2. Awarii sprzętu Użytkownika;
  3. Przerwy w działaniu Serwisu spowodowanych siłą wyższą;
  4. Działań lub zaniechać Użytkowników;
  5. Nieuprawnionego dostęp do Konta Użytkownika na skutek uzyskania dostępu do loginu oraz hasła przez osoby trzecie, które powstało bez winy Usługodawcy. W przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić dane logowania, w tym w szczególności hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w Serwisie.
 3. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

§11. Dane osobowe

 1. Zawierając Umowę Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe udostępnione Usługodawcy będą przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usług. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności”.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek praw Konsumenta.
 2. W przypadku niezgodności niniejszych zapisów z prawem powszechnie obowiązujących, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2024 rok
 4. Umowy zawierane są w języku polskim.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów obowiązującego prawa.
 6. W przypadku umów zawartych przed zmianą regulaminu, zastosowanie ma regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.
 7. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów  dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji:

a. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;

b. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; oraz

c. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw Konsumentów. Bezpłatną pomoc Konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np.  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
 3. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.

Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: [email protected].

OPINIE
 • Klaudia

  NIERAFINOWANE MASŁO SHEA 99% - TAMA® (KOKOS & WANILA)
  200g

  Wspaniały produkt działający cuda 💚✨ Produkt, który wyleczył nawracającego rogowca u mojego dziecka ( maści, pasty na receptę nie pokonały objawów na stałe ). Ja stosuje w ciąży i nie mam rozstępów na ciele, a wieczorem używam do masażu cery z gua sha i efekty są rewelacyjne! Od kiedy poznałam Lela Beauty (praktycznie wszystkie produkty), to mam zawsze zapas w domu. Polecam wszystkim znajomym i kupuję na prezenty! To są cuda natury 💚😍

 • Neta

  NATURALNA GĄBKA LUFFA
  DO PEELINGU, MASAŻU I MYCIA CIAŁA

  Zawsze używałam rękawicy do mycia ciała ale ostatnio przestało mi to wystarczać. Naturalna gąbka bardzo przyjemnie myje ciało w miejscach łokci czy kolan przyciska troszkę mocniej dla lepszego efektu. Połączona z mydłem Tama rewelacja. Zostaje stałą klientką.

 • Gośka

  Naturalna GĄBKA JEDWAB
  DO DEMAKIJAŻU

  Gąbeczka jest rewelacyjna, jestem bardzo zadowolona i polecam z czystym sumieniem😁

 • Ela

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Jestem Mega zadowolona, że spotkałam na TIKTOKU Martę Infinity, dzięki Niej dowiedziałam się, że są kosmetyki Tama. Kupiłam mydło białe i czarne, gąbeczkę jedwabną i masło, to jest po prostu niesamowite jak szybko moja skóra odzyskała piękny wygląd. Mam bardzo wrażliwą skórę i bardzo suchą, ciężko miałam dobrać odpowiednie kosmetyki, nie ukrywam, że tego zakupu trochę się bałam, ale postanowiłam zaufać Marcie, która cudownie opowiada o kosmetykach Tama i na filmiku pokazuje jak je stosować i to mnie przekonało.

 • Neda

  CZARNE MYDŁO SHEA 17% - TAMA®
  120g

  Kolejny produkt Lela Beauty który pokochałam i który już na nic innego nie zamienię, zmagałam się że zmianami na skórze (wizyta u dermatologa oraz drogie kremy nafaszerowane sterydami nie pomagały), mydło po tygodniu poradziło świetnie! Uratowało mi skórę! Jestem niezmiernie wdzięczna oraz pozostaje mu wierna!

 • Neda

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Produkty Lela Beauty stosuję od kilka dobrych lat, nigdy wcześniej nie byłam tak zadowolona efektami, olej do włosów stosuję i kocham za to jak ładnie nawilża oraz jak włosy są miękkie i sypkie po myciu (dokładnie tak jak byłam mała, wraca myślami do dzieciństwa) ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • Dorota

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Super produkty .Obsluga w sklepie internetowym rewelacyjna .Polecam wszystkie kosmetyki.Musze wypróbować jeszcze balsam 😀

 • Pati

  NORMAL SKIN - ANTIBACTERIAL FACE CARE
  Kazdy z nich okazał się doskonaly w walce z trądzikiem i zmianami skórnymi. W ciągu kilku dni znacząco poprawił stan skóry, po 2 dniach stosowania masła zniknął liszaj na twarzy . Dodam ,że mam i używam wszystkie produkty i jestem zachwycona ,oleje również polecam. Polecam koleżankom i klientkom w moim gabinecie !

 • nita30.09

  OLEJ DO CIAŁA SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Super olejek do ciała!!! Delikatny i subtelny zapach, który nie drażni noska ani okolic oczu. Używam przede wszystkim do nawilzenia twarzy, szyi i dekoltu. Bardzo wydajny. Serdecznie polecam

 • Iza

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  To jest szok co to masło zrobiło z moja atopową skórą! Używałam wszystkiego sterydów, różnych emolientów i już naprawdę miałam dość. Stwierdziłam, kupię, może akurat. To masło działa cuda, naprawdę!

 • Agnieszka

  SENSITIVE SKIN - FACE CARE
  Fajny zestaw w promocyjnej cenie- warto. Cudowny zapach, konsystencja. Stosuję dopiero krótko, zapach obłędny. Mydełko wspaniałe oczyszcza. Gąbeczka niby najdelikatniejsza, ale jak dla mnie trochę za szorstka dla twarzy. Polecam

 • Luiza

  Naturalna GĄBKA JEDWAB
  DO DEMAKIJAŻU

  Cudowna gąbka, a do tego w połączeniu z czarnym mydłem to sztos. Nie ma lepszego produktu do demakijażu i oczyszczania twarzy, polecam

 • Agi

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 99% - TAMA® (LAWENDA & TRAWA CYTRYNOWA)
  100g

  Masełko cudo!Już trzecie opakowanie i nadal jestem zakochana i pozostanie tak już na wieki 😊

 • Mirosława Zalewska

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Po Covidzie wypadały mi włosy, nic nie pomagało. Zaczęłam wcierać ten olej w skórę głowy codziennie i pozostawiałam na 20 minut. To zabrzmi niewiarygodnie, ale jedenastego dnia, po umyciu włosów, na grzebieniu nie został ani jeden włos. Poleciłam ten kosmetyk kilku koleżankom i u nich był identyczny skutek. Mam pytanie do Firmy: czy tego olejku można używać też do ciała? Zapach mnie zachwyca., działa wręcz antydepresyjnie.

 • Sylwia

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Wow ,jestem zaskoczona efektem masła . Skóra po nim jest doskonale wygładzona ,a używam go zaledwie tydzień. Coś wspaniałego!!!

 • AgaSu

  OLEJ DO CIAŁA SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Rewelacja już po jednym użyciu. Naturalny zapach ,cudna konsystencja, świetny efekt satynowej skóry. Użyłam po prysznicu na wilgotną skórę, masując gąbką luffa. A to dopiero mój początek z tą pielęgnacją. Polecam bardzo.

 • AgaSu

  MYDŁO SHEA 50% - TAMA®
  35g

  Mydełko jest świetne. Mam bardzo suchą I odwodniona skórę.Po użyciu mydełka skóra jest oczyszczoną,ale jednocześnie czuję duży komfort.Polecam.

 • Monika

  CZARNE MYDŁO SHEA 17% - TAMA®
  120g

  Rewelacja. Świetnie oczyszcza, nie wysusza, nawilża. Jedyny minus dla mnie to zapach ale produkt sam w sobie genialny.

 • Danula

  MYDŁO SHEA 50% - TAMA®
  120g

  Mydełko,w wersji mini otrzymałam przy okazji zakupu olejku do ciała..i jestem wręcz wniebowzięta!! Takiego produktu jeszcze nie miałam... Nawilża od pierwszego użycia, naturalny zapach i również się pieni.. Nieustannie dotykam twarzy,bo aż trudno uwierzyć co to mydełko robi ze skórą!! Na pewno nie zamienię jego już na inne.. mój MUST HAVE od dziś 👌

 • ewapiasecka

  KREM DO RĄK SHEA 25% - TAMA®
  (BERGAMOTKA, RÓŻA & JAŚMIN)
  50ml

  Mam baaaardzooooo cienką i wrażliwą skórę dłoni co oznacza, że skóra dłoni jest po prostu "stara" w porównaniu z twarzą czy innymi częściami ciała. Ten krem to cuuuudo. Bardzo mocno uelastycznia skórę.

 • Wioletta

  BALSAM DO CIAŁA SHEA 15% - TAMA®
  200ml

  Uwielbiam ten balsam i z niecierpliwością czekam na ponowną dostępność w sprzedaży 🙏🤩 Zakochana po uszy wierna Fanka 😍❤️❤️❤️

 • Joanna

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Cudownie nawilza i wyfladza skórę. Stosuje na twarz i jestem zachwycona.

 • @lela-beauty

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Jak nam miło!Dziękujemy

 • Anna

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Jest cudowny, efekty widać juź po drugim uźyciu, ma super zapach i jest godny polecenia ? Również obsługa w sklepie internetowym lela-beauty.com jest fantastyczna i bardzo profesjonalna. Polecam gorąco ?

 • Anna

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Jest cudowny, efekty widać juź po drugim uźyciu, ma super zapach. Godny polecenia ? Również obsługa w sklepie internetowym lela-beauty.com jest fantastyczna i bardzo profesjonalna. Polecam gorąco ?

 • Sylwia

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Najlepszy olej do włosów jaki miałam! Po pierwsze zapach...rewelacja, tak samo jak Olej do ciała. Włosy po nim są świetnie wygładzone, nie mam potrzeby używania już prostownicy, miękkie, błyszczące i nawilżone. Rewelacja ❤️

 • Marta

  OLEJ DO CIAŁA SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Muszę kiedyś przetestować Pozdrawiam serdecznie :)

 • Paula

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Kupiłam, bo zobaczyłam polecenie na insta Zosi Zborowskiej ;) Jestem zadowolona z produktu. Co prawda mogłabym używać częściej, bo zapominam o regularności. Ale primo - pięknie pachnie (ten zapach kojarzy mi się z zabiegiem w SPA) - to ważne, bo jestem w ciąży i mało który zapach mi odpowiada! Po drugie - coś czego się obawiałam - zupełnie nie przetluszcza włosów! Łatwo się spłukuje, a chodzę w nim dłużej niż 20 min (najczęściej natłuszczam i tak siedzę w wannie z tym zapachem :) Kondycja włosów na plus. Przy regularnym stosowaniu wierzę, że ktoś rezygnuje z innych sposobów wygładzania! Polecam :)

 • Asia

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Świetny produkt! Stosuję na skórę głowy, świetnie nawilża i do tego pięknie pachnie. Sprawdzi się u osób z łuszczycą!

 • Asia

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Fantastyczny zapach, wspaniale wydłuża świeżość włosów oraz je wygładza bez ich obciążania. Włosy nabrały blasku i witalności. Prostownica poszła w kąt, tak samo jak różne maski i odżywki do włosów. Jestem zakochana w tym produkcie.???

 • Oliwia

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Cudowny olej do włosów pięknie pachnie oraz nawilża co najważniejsze nie obciąża włosów.

 • Renata

  MYDŁO SHEA 50% - TAMA®
  120g

  Używam mydła do mycia całego ciała. Dzięki wysokiej zawartości masła shea po kąpieli nawet nie trzeba stosować oleju lub balsamu. Naprawdę bardzo polecam ten produkt.

 • Renata

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 99% - TAMA® (KOKOS & WANILA) 100g
  Używam tego produktu. Wspaniały zapach, doskonale nawilża skórę twarzy, zwłaszcza zimą tj. w okresie kiedy skóra narażona jest na zmienne temperatury. Gorąco polecam.

 • Ela

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Pięknie pachnie, uzywam tez do ciała.

 • Olga

  Jak rozpoznać, czy masło Shea jest dobrej jakości?
  Cudowne jest masło! Zapach, konsystencja, uzywam juz miesiac na twarz, na noc, pięknie wygladzona i nawilzona skóra, nie zatyka porów!

 • Helena

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Najskuteczniejszy produkt na poranną opuchliznę pod oczami oraz na suche pięty :)

 • Beata

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Pięknie wygladza, nawilża i nie obciąża. Przestalam uzywac prostownicy.

 • Kinga

  CZARNE MYDŁO SHEA 17% - TAMA®
  120g

  Mam cere trądzikową, bardzo problematyczną. To jest rewelacyjny produkt!

 • Kinga

  BALSAM DO CIAŁA SHEA 15% - TAMA®
  200ml

  Nigdy nie miałam lepszego balsamu! Naprawdę nie bylam przekonana, bo nie znałam tych kosmetyków. Moje cialo jeszcze nigdy nie bylo tak gładkie i nawilżone. Dla mnie szok jesli chodzi o działanie! Szczerze poleceam!

 • Wioletta

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  100g

  Masło shea tama to moje pierwsze masło jakie mam. Bardzo zaskoczyła mnie konsystencja i miły zapach. Z tego co słyszałam to masła nie pachną przyjemnie. To pachnie delikatnie. Po jednym użyciu skóra jest delikatna. Zarówno skóra rąk jak i twarzy. Mimo skłonności do zapychania i wyprysków nic takiego nie mam miejsce. Bardzo polecam!

 • Anna

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Każdy produkt to perła Ten oprócz pielęgnacji funduje aromaterapię Po nałożeniu na cała noc śpi się otulony zapachem który wycisza i uspokaja Moje ciało i moje włosy kochają Was ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • Marta

  OLEJ DO CIAŁA SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  To najcudowniejszy produkt do ciała, jakiego używałam!!!! Nigdy nie lubiłam używać balsamów i rzadko je stosowałam. Wiadomo ???‍♀️ ciało wtedy jest przesuszone, ale jak się nie lubi, to się nie lubi. A ten olej pokochałam od pierwszego użycia!!! Wszystko mi odpowiada. Zapach, konsystencja, skład, wydajność. Jest rewelacyjny!!!! Teraz codziennie po kąpieli masuję swoje ciało i jest to tak samo przyjemne, jak skuteczne!!! Skóra jest miękka, nawilżona i otulona cudownym zapachem. ❤️❤️❤️❤️ Zakochałam się w tym ojejku i już jestem uzależniona, a zaczęłam dopiero drugą butelkę. ??

 • Magda

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Po zastosowaniu włosy dłużej pozostają świeże, nie przetłuszczają , są dobrze nawilżone i nie łamią mi się jak wcześniej. Ja nie używam już żadnych balsamów, olej w zupełności wystarczy.

 • Magda

  CZARNE MYDŁO SHEA 17% - TAMA®
  120g

  Bardzo dokładnie usuwa resztki makijażu, fajnie się pieni i jest bardzo wydajne

 • Magda

  OLEJ DO CIAŁA SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Olej stosuję zaraz po kąpieli na wilgotne ciało. Bardzo dobrze odżywia i nawilża skórę, dodatkowy atut to na pewno super zapach, bardzo wydajny.

 • Magda

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Ja stosuję na cała twarz, masło jest bardzo wydajne, bardzo fajny naturalny zapach, ładnie wyrównuje koloryt, skóra jest dobrze odżywiona i jakby miała trochę mniej lat:)

 • Aneta

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Nakładam niewielką ilość po kąpieli ,na wilgotną skórę ciała. Świetnie ją nawilża,balsam jest już niepotrzebny?

 • Aneta

  CZARNE MYDŁO SHEA 17% - TAMA®
  120g

  Świetnie zmywa makijaż,a skóra jest po nim aksamitna i nawilżona. Napina skórę,nie ściągając jej. Mydełko jest bardzo wydajne. Zdecydowanie polecam!!

 • Aneta

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 99% - TAMA® (LAWENDA & TRAWA CYTRYNOWA)
  100g

  Mój faworyt. Piękny zapach, utrzymujący się długo na skórze; nawilżona i aksamitna cera.Obawiałam się, że masło nie sprawdzi się w przypadku mojej tłustej cery,ale okazało się, że nie obciąża jej dodatkowo,tylko pięknie ją pielęgnuje. Polecam!

 • Agnieszka

  KREM DO RĄK SHEA 25% - TAMA®
  (LAWENDA & PACZULA)
  50ml

  Śmiało mogę powiedzieć , ze najlepiej się sprawdza ze wszystkich kremów do rak jakie do tej pory miałam , zwłaszcza przy częstej dezynfekcji rak . Pięknie pachnie

 • Iza

  CZARNE MYDŁO SHEA 17% - TAMA®
  120g

  Kolejny produkt lela beauty, w którym się zakochałam . Używam codziennie przed nałożeniem masła shea. Świetnie oczyszcza skore, działa antybakteryjnie, przy częstym używaniu można zapomnieć o najmniejszym wyprysku.

 • Ilona

  OLEJ DO CIAŁA SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Używam zawsze po kąpieli na wilgotna skore. Niesamowicie wydajny, bardzo wygładza skore i ja ujędrnia, efekty tak naprawdę widać po pierwszym nałożeniu . Do tej pory używałam oleju arganowego ale to połączenie z olejem shea jest dla mnie strzałem w dziesiątkę . Uwielbiam zapach

 • Iza

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Od dawna używam masła shea, ale to jest najlepsze, jakie do tej pory miałam . Używam wieczorem na twarz i okolice oczu. Nie pozostawia tłustej warstwy, napina skore i bardzo ja odżywia, nawilża i wyrównuje koloryt. Świetny produkt - prawdziwe masło shea. Najlepsze, dostępne na polskim rynku kosmetycznym . Polecam

 • Ola

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  100g

  Mam cerę mieszaną, skłonną do wyprysków i obawialam się, ze tlusta konsystencja masla bedzie zatykać pory, ale to masło jest niesamowite, pięknie nawilża, wyrownuje koloryt, wygladza zmarszki i nie zatyka porów! Szczerze polecam!

 • Paula

  Niecodzienna afrykańska historia. Tak zrodziły się kosmetyki naturalne TAMA®
  Jestem zachwycona wszystkimi kosmetykami marki Tama. Z czystym sumieniem polecam olejki i masło shea lawendowe. Serdecznie polecam?

 • Monika

  OLEJ DO CIAŁA SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Moje odkrycie jeżeli chodzi o olejki. Używam do ciała i do włosów. Skóra jest super nawilżona i odżywiona.Szczegolnie w okresie letnim, kiedy zażywamy kąpieli słonecznych olejek ten sprawia, że ciało jest pięknie nawilżone. U mnie ma jeszcze zastosowanie w olejowaniu włosów,ktore są po użyciu oleju cudownie miękkie i nie puszą się. Więc produkt ma bardzo wiele zastosowań i mnóstwo korzyści z jego używania. Polecam bardzo spróbować, bo warto!

 • Monika

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 99% - TAMA® (LAWENDA & TRAWA CYTRYNOWA)
  100g

  Masła używam na noc do twarzy. Cudownie kojący zapach lawendy i świetne nawilżenie sprawia, że skóra rano jest w świetnej kondycji. Dodatkowo smaruje też na noc czasem dłonie masłem z lawendą i wtedy skóra pięknie się regeneruje.

 • Renata

  CZARNE MYDŁO SHEA 17% - TAMA®
  120g

  Od kilku miesięcy używam czarne mydło. Doskonale oczyszcza skórę, nie wysusza jej i nie ściąga. Świetnie działa na trądzik i wszelkiego rodzaju wypryski. Jestem zachwycona kosmetykami lela beaty, które oprócz tego, że są w 100% naturalne to jeszcze bardzo wydajne. Gorąco polecam.

 • Renata

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 99% - TAMA® (LAWENDA & TRAWA CYTRYNOWA)
  100g

  Polecam masło shea - lawenda i trawa cytrynowa. Działa kojąco na skórę twarzy i dekoltu, przesuszonych dłoni. Cudownie nawilża skórę, jest 100% naturalny. Kremy do twarzy, które dotąd używałam zawsze po pewnym czasie wywoływały u mnie alergię. Organiczne masło shea naprawdę jest naturalne, nie mam żadnych reakcji alergicznych, pieczenia twarzy i przebarwień. Będę nadal korzystać z kosmetyków z linii lela beauty.

 • Renata

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Gorąco polecam ten produkt. Używam go od ponad 7 m-cy. 100% natura, niesamowita wydajność, działa kojąco na skórę twarzy, dekoltu, dłoni. Może być używany jako balsam do całego ciała, gdyż wspaniale nawilża przesuszoną skórę. Jest to pierwszy krem, który nie alergizuje mojej twarzy. Redukuje zmarszczki, skóra jest pięknie wygładzona.

 • Magda

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 99% - TAMA® (LAWENDA & TRAWA CYTRYNOWA)
  100g

  Bardzo piękny, kojący zapach i poręczne opakowanie. Można zabrać do samolotu do bagażu podręcznego :) Przydaje się na wyjazdach do punktowego stosowania na problematyczne miejsca (pod oczy, na pięty, dłonie czy przesuszoną słońcem twarz). Starcza na długo też przy użytkowaniu w domu!

 • Magda

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Używam głównie na skórę głowy - dzięki olejowi mniej się ona przesusza i nie występuje łupież. Łatwo się nakłada i ładnie pachnie. Polecam osobom, które mają problem z przetłuszczaniem się włosów:)

 • Magda

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Używam masła punktowo - pod oczy, na całą twarz, na stopy lub wyjątkowo suche miejsca na skórze. Szybko regeneruje i nie trzeba go duża nakładać, żeby był dobry efekt

 • Magda

  OLEJ DO CIAŁA SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  U mnie bardzo dobrze się sprawdza jako olejek do kąpieli, po wyjściu z wanny nie trzeba się już niczym więcej smarować :) super wydajny

 • Magda

  CZARNE MYDŁO SHEA 17% - TAMA®
  120g

  Używam codziennie do demakijażu twarzy, kupiłam jedno opakowanie chyba pół roku temu nadal mam spora kostkę - opłaca się a skóra jest fajnie napięta od razu po nałożeniu :)

 • Magda

  KREM DO RĄK SHEA 25% - TAMA®
  (LAWENDA & PACZULA)
  50ml

  Jedyny krem jaki znam który nie zostawia uczucia tłustych rak po posmarowaniu :) i super regeneruje zniszczone dłonie i paznokcie

 • Magda

  BALSAM DO CIAŁA SHEA 15% - TAMA®
  200ml

  Najlepszy balsam jaki kiedykolwiek używałam! Jest wydajny, szybko się wchłania, odżywia skore od razu po użyciu i ma piękny zapach. Polecam bardzo!