Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu www.lela-beauty.com

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Każdy kto korzysta z Serwisu pozostaje anonimowy aż do czasu, w którym ujawni swoją tożsamość. Administrator danych przetwarza dane osobowe między innymi na podstawie zgody, gdzie jako zgodę należy rozumieć zaznaczenie odpowiedniego okienka lub każde inne zachowanie, które jasno wskazuję na akceptację zaproponowanego przetwarzania.

Serwis i usługi Administratora nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia ani do nich skierowane.

Jeżeli nie akceptujesz treści niniejszej Polityki niezwłocznie zaprzestań korzystania z Serwisu.

 1. Definicje
 1. Serwis – strona internetowa www.lela-beauty.com
 2. Administrator – Administrator Danych Osobowych, tj. Marta Gibus prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LeLa Beuty Marta Gibus,
 3. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 4. Dane osobowe (lub „dane”) – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 5. Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) – rozumie się przez to organ ochrony danych osobowych;
 6. Osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania – jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 7. Przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 1. Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Gibus prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LeLa Beauty Marta Gibus, ul. Jodłowa 5, 62006 Bogucin, NIP: 6652454210, REGON: 360997939.

W sprawie swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail: [email protected]

 1. Podstawy prawne oraz cele przetwarzania danych są zależne od rodzaju Usług, z których Państwo korzystacie:

<td”>Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną celem podejmowania działań na Państwa rzecz związanych z funkcjonalnością naszego serwisu w tym zapewnienie możliwości robienia zakupów.Dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji konta Użytkownika.

Usługa Podstawa Prawna Cel przetwarzania Okres przechowywania danych
Rejestracja Konta Klienta Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną celem podejmowania działań na Państwa rzecz związanych z funkcjonalnością naszego serwisu w tym zapewnienie możliwości robienia zakupów. Dane Użytkowników będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji konta Użytkownika.
Sprzedaż Towarów Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. wykonanie obowiązku prawnego) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy a dla celów wystawiania faktur przez okres 6 lat.
Odpowiedzi na reklamacje Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z Kodeksu Cywilnego (uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi) Rozpatrywanie reklamacji Użytkowników. Po rozpatrzeniu zapytania lub reklamacji przechowujemy dane przez okres nieprzekraczający dwóch lat, chyba że charakter zapytania wymaga dłuższego okresu przechowywania danych.
Marketing Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, którą mogą Państwo dobrowolnie wyrazić podczas rejestrowania profilu Użytkownika, zaznaczając odpowiedni checkbox. Przesyłanie informacji o aktualnych produktach, ofertach za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez kontakt telefoniczny. Będziemy wysyłać informacje handlowe do czasu złożenia rezygnacji z jego otrzymywania. W każdej informacji handlowej zawarty jest link, za pomocą którego mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
Wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy lub za pomocą innego kanału komunikacji Art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. realizacja umowy, która polega na przesłaniu odpowiedzi na Twoje zapytanie. Rozpatrzenie zapytania oraz odpowiedź. Dane będą przetwarzane przez okres 2 lat.

Okresy wskazane w powyżej tabeli liczone są od końca roku, w którym Administrator rozpoczął proces przetwarzania danych w celu ułatwienia technicznego przy procesie kontrolowania tych okresów. Po tym czasie dane osobowe zostają trwale zniszczone lub usunięte.

 1. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Administrator przekazuje Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • Pracownikom Lela-Beauty, którzy zostali upoważnieni do ich przetwarzania oraz zobowiązani do zachowania tajemnicy,
 • Biuro księgowe
 • kancelarie prawne o ile Administrator będzie musiał dochodzić roszczeń,
 • firmy świadczące usługi hostingowo- serwerowe : home.pl
 • firmy zapewniające oprogramowanie : Fakturownia Sp. z o.o.
 • banki obsługujące płatności,
 • firmy kurierskie i przewozowe w celu wysyłanie zamówionego Towaru,
 • Google – korzystanie z usług poczty, analytics do analizy statystyk stron,
 • Facebook – wtyczki społecznościowe, system komentowania, pixel wspierający mierzenie skuteczności i optymalizację reklam

Wszystkie zewnętrzne podmioty mogą korzystać z Państwa danych wyłącznie w celu realizacji danej usługi. Wszystkie osoby mające dostęp do Państwa danych muszą przetwarzać je z ostrożnością i przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych oraz nie sprzedajemy Państwa danych innym firmom.

Serwis może przekazać dane osobowe uprawnionym władzom, organom podatkowym i/lub organom ścigania, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

 1. Uprawnienia Użytkowników
 1. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych – każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do otrzymania informacji czy i jakie informacje na jego temat przetwarza Administrator a także do uzyskania bezpłatnej kopii danych,
 • sprostowania danych – każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do żądania sprostowania swoich danych lub ich uzupełnienia,
 • ograniczenia przetwarzania – każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych dla określonych zgodą celów. Zgoda nie działa wstecz co oznacza, że przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostaje legalne.
 • wniesienia sprzeciwu – każda osoba, korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora,
 • przenoszenia danych – każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła żądać przeniesienia jego danych w formacie pdf do wskazanego Administratora.
 1. Poza uprawnieniami wskazanymi powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą formularza na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/153.
 2. Z uprawnień określonych w pkt. 1 można skorzystać kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w zakładce „Kontakt”. Administrator zrealizuje uprawnienia poprzez kontakt na adres mailowy Administratora maksymalnie w terminie 30 dni od otrzymania żądania. Jeżeli z uwagi na szczególny charakter bądź zawiłość sprawy nie będzie to możliwe w terminie 30-dniowym, wówczas Administrator zrealizuje je w ciągu kolejnego miesiąca a o przedłużeniu terminu poinformuje niezwłocznie uprawnionego.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo podania określonych, znanych nam informacji. Przez zastosowanie takiego procesu możemy zweryfikować, czy faktycznie chodzi o osobę, której dane dotyczą.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest newsletter lub informacja handlowa lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie informacji handlowej, klikając na link umieszczony w stopce każdej informacji handlowej, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej, a następnie wybierając przycisk „Zrezygnuj z otrzymywania informacji”. Od tego momentu Administrator ma obowiązek zaprzestania wysyłania informacji handlowej na podany adres e-mail i zaprzestania przetwarzania danych dla celów marketingowych.
 5. Administrator ma prawo odmówić realizacji wskazanych powyżej uprawnień jedynie w przypadku kiedy będzie to zgodne z prawem i ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów uprawnionego. Administrator każdorazowo poinformuje uprawnionego o przyczynach odmowy realizacji żądania.
 1. Pliki cookies
 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 • cookies sesyjne – są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia.
 • cookies trwałe – są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.
 • funkcjonalne pliki cookies – pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, zabezpieczenia funkcjonowania strony,
 • własne pliki cookies – zamieszczane przez Serwis oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora
 • cookies marketingowe – w celach marketingowych korzystamy z usług firmy Facebook Inc, tj. Facebook Piksel ora firmy Google LLC,
 • cookies analityczne – korzystamy z usług firmy Google LLC, tj. z Google Analitics
 1. W celach marketingowych korzystamy z usług firmy Facebook, tj. Facebook Piksel. Usługa polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej naszych usług umożliwiając kierowanie naszych reklam do naszych potencjalnych klientów. Dokładne informacje o sposobie działania Facebook Piksel można znaleźć na poniższej stronie: poniższej stronie: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.
 2. Korzystamy również z usług firmy Google, tj. Google Analytics. Usługa polega na zbieraniu informacji na temat odwiedzin stron, takie jak wyświetlone podstrony , czas spędzony na stronie oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Dokładne informacje o sposobie działania Google Analytics można znaleźć na poniższej stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Korzystając z poniższego linku:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics .

 1. Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE standardów dotyczących ochrony danych osobowych. Korzystanie przez Serwis z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych pozostaje zgodne z prawem.
 2. W plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
 4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 5. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 6. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 7. Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:
Nazwa przeglądarki Link:
Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Opera http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
Safari (iOS) https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
Safari (macOS) https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=pl_PL
 1. Wtyczki mediów społecznościowych
 1. Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, za które właściciel Serwisu nie odpowiada. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z usług oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administracją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 2. Zasady ochrony prywatności w serwisach podmiotów trzecich:
FACEBOOK Serwis Lela-Beauty umieszcza na stronach swojego Serwisu przyciski „Lubię to” i „Udostępnij” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest przycisk odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod linkiem: https://www.facebook.com/policies/cookies/
INSTAGRAM Serwis Lela-Beauty umieszcza na swojej stronie wtyczki odwołujące do serwisu Instagram. Używając tej wtyczki Użytkownik loguje się w serwisie Instagram, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Instagram. Z polityką tą można zapoznać się pod linkiem: https://help.instagram.com/
 1. Jak zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Administrator robi wszystko aby Państwa dane były bezpieczne. W tym celu wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem i w sposób zapewniający bezpieczeństwo. W tym celu stosujemy certyfikat SSl oraz szyfrowanie hasła przy pomocy md5 (z ang. Message-Digest algorithm 5).

 1. Gdzie mogę zgłosić zastrzeżenia/ uwagi do co przetwarzania danych osobowych?

LeLa Beauty Marta Gibus, ul. Jodłowa 5, 62006 Bogucin

 1. Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator może okresowo aktualizować Politykę, publikując nowe wersje w Serwisie. O zmianach niniejszej Polityki prywatności Administrator może powiadamiać mailowo.

OPINIE
 • Klaudia

  NIERAFINOWANE MASŁO SHEA 99% - TAMA® (KOKOS & WANILA)
  200g

  Wspaniały produkt działający cuda 💚✨ Produkt, który wyleczył nawracającego rogowca u mojego dziecka ( maści, pasty na receptę nie pokonały objawów na stałe ). Ja stosuje w ciąży i nie mam rozstępów na ciele, a wieczorem używam do masażu cery z gua sha i efekty są rewelacyjne! Od kiedy poznałam Lela Beauty (praktycznie wszystkie produkty), to mam zawsze zapas w domu. Polecam wszystkim znajomym i kupuję na prezenty! To są cuda natury 💚😍

 • Neta

  NATURALNA GĄBKA LUFFA
  DO PEELINGU, MASAŻU I MYCIA CIAŁA

  Zawsze używałam rękawicy do mycia ciała ale ostatnio przestało mi to wystarczać. Naturalna gąbka bardzo przyjemnie myje ciało w miejscach łokci czy kolan przyciska troszkę mocniej dla lepszego efektu. Połączona z mydłem Tama rewelacja. Zostaje stałą klientką.

 • Gośka

  Naturalna GĄBKA JEDWAB
  DO DEMAKIJAŻU

  Gąbeczka jest rewelacyjna, jestem bardzo zadowolona i polecam z czystym sumieniem😁

 • Ela

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Jestem Mega zadowolona, że spotkałam na TIKTOKU Martę Infinity, dzięki Niej dowiedziałam się, że są kosmetyki Tama. Kupiłam mydło białe i czarne, gąbeczkę jedwabną i masło, to jest po prostu niesamowite jak szybko moja skóra odzyskała piękny wygląd. Mam bardzo wrażliwą skórę i bardzo suchą, ciężko miałam dobrać odpowiednie kosmetyki, nie ukrywam, że tego zakupu trochę się bałam, ale postanowiłam zaufać Marcie, która cudownie opowiada o kosmetykach Tama i na filmiku pokazuje jak je stosować i to mnie przekonało.

 • Neda

  CZARNE MYDŁO SHEA 17% - TAMA®
  120g

  Kolejny produkt Lela Beauty który pokochałam i który już na nic innego nie zamienię, zmagałam się że zmianami na skórze (wizyta u dermatologa oraz drogie kremy nafaszerowane sterydami nie pomagały), mydło po tygodniu poradziło świetnie! Uratowało mi skórę! Jestem niezmiernie wdzięczna oraz pozostaje mu wierna!

 • Neda

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Produkty Lela Beauty stosuję od kilka dobrych lat, nigdy wcześniej nie byłam tak zadowolona efektami, olej do włosów stosuję i kocham za to jak ładnie nawilża oraz jak włosy są miękkie i sypkie po myciu (dokładnie tak jak byłam mała, wraca myślami do dzieciństwa) ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • Dorota

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Super produkty .Obsluga w sklepie internetowym rewelacyjna .Polecam wszystkie kosmetyki.Musze wypróbować jeszcze balsam 😀

 • Pati

  NORMAL SKIN - ANTIBACTERIAL FACE CARE
  Kazdy z nich okazał się doskonaly w walce z trądzikiem i zmianami skórnymi. W ciągu kilku dni znacząco poprawił stan skóry, po 2 dniach stosowania masła zniknął liszaj na twarzy . Dodam ,że mam i używam wszystkie produkty i jestem zachwycona ,oleje również polecam. Polecam koleżankom i klientkom w moim gabinecie !

 • nita30.09

  OLEJ DO CIAŁA SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Super olejek do ciała!!! Delikatny i subtelny zapach, który nie drażni noska ani okolic oczu. Używam przede wszystkim do nawilzenia twarzy, szyi i dekoltu. Bardzo wydajny. Serdecznie polecam

 • Iza

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  To jest szok co to masło zrobiło z moja atopową skórą! Używałam wszystkiego sterydów, różnych emolientów i już naprawdę miałam dość. Stwierdziłam, kupię, może akurat. To masło działa cuda, naprawdę!

 • Agnieszka

  SENSITIVE SKIN - FACE CARE
  Fajny zestaw w promocyjnej cenie- warto. Cudowny zapach, konsystencja. Stosuję dopiero krótko, zapach obłędny. Mydełko wspaniałe oczyszcza. Gąbeczka niby najdelikatniejsza, ale jak dla mnie trochę za szorstka dla twarzy. Polecam

 • Luiza

  Naturalna GĄBKA JEDWAB
  DO DEMAKIJAŻU

  Cudowna gąbka, a do tego w połączeniu z czarnym mydłem to sztos. Nie ma lepszego produktu do demakijażu i oczyszczania twarzy, polecam

 • Agi

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 99% - TAMA® (LAWENDA & TRAWA CYTRYNOWA)
  100g

  Masełko cudo!Już trzecie opakowanie i nadal jestem zakochana i pozostanie tak już na wieki 😊

 • Mirosława Zalewska

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Po Covidzie wypadały mi włosy, nic nie pomagało. Zaczęłam wcierać ten olej w skórę głowy codziennie i pozostawiałam na 20 minut. To zabrzmi niewiarygodnie, ale jedenastego dnia, po umyciu włosów, na grzebieniu nie został ani jeden włos. Poleciłam ten kosmetyk kilku koleżankom i u nich był identyczny skutek. Mam pytanie do Firmy: czy tego olejku można używać też do ciała? Zapach mnie zachwyca., działa wręcz antydepresyjnie.

 • Sylwia

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Wow ,jestem zaskoczona efektem masła . Skóra po nim jest doskonale wygładzona ,a używam go zaledwie tydzień. Coś wspaniałego!!!

 • AgaSu

  OLEJ DO CIAŁA SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Rewelacja już po jednym użyciu. Naturalny zapach ,cudna konsystencja, świetny efekt satynowej skóry. Użyłam po prysznicu na wilgotną skórę, masując gąbką luffa. A to dopiero mój początek z tą pielęgnacją. Polecam bardzo.

 • AgaSu

  MYDŁO SHEA 50% - TAMA®
  35g

  Mydełko jest świetne. Mam bardzo suchą I odwodniona skórę.Po użyciu mydełka skóra jest oczyszczoną,ale jednocześnie czuję duży komfort.Polecam.

 • Monika

  CZARNE MYDŁO SHEA 17% - TAMA®
  120g

  Rewelacja. Świetnie oczyszcza, nie wysusza, nawilża. Jedyny minus dla mnie to zapach ale produkt sam w sobie genialny.

 • Danula

  MYDŁO SHEA 50% - TAMA®
  120g

  Mydełko,w wersji mini otrzymałam przy okazji zakupu olejku do ciała..i jestem wręcz wniebowzięta!! Takiego produktu jeszcze nie miałam... Nawilża od pierwszego użycia, naturalny zapach i również się pieni.. Nieustannie dotykam twarzy,bo aż trudno uwierzyć co to mydełko robi ze skórą!! Na pewno nie zamienię jego już na inne.. mój MUST HAVE od dziś 👌

 • ewapiasecka

  KREM DO RĄK SHEA 25% - TAMA®
  (BERGAMOTKA, RÓŻA & JAŚMIN)
  50ml

  Mam baaaardzooooo cienką i wrażliwą skórę dłoni co oznacza, że skóra dłoni jest po prostu "stara" w porównaniu z twarzą czy innymi częściami ciała. Ten krem to cuuuudo. Bardzo mocno uelastycznia skórę.

 • Wioletta

  BALSAM DO CIAŁA SHEA 15% - TAMA®
  200ml

  Uwielbiam ten balsam i z niecierpliwością czekam na ponowną dostępność w sprzedaży 🙏🤩 Zakochana po uszy wierna Fanka 😍❤️❤️❤️

 • Joanna

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Cudownie nawilza i wyfladza skórę. Stosuje na twarz i jestem zachwycona.

 • @lela-beauty

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Jak nam miło!Dziękujemy

 • Anna

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Jest cudowny, efekty widać juź po drugim uźyciu, ma super zapach i jest godny polecenia ? Również obsługa w sklepie internetowym lela-beauty.com jest fantastyczna i bardzo profesjonalna. Polecam gorąco ?

 • Anna

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Jest cudowny, efekty widać juź po drugim uźyciu, ma super zapach. Godny polecenia ? Również obsługa w sklepie internetowym lela-beauty.com jest fantastyczna i bardzo profesjonalna. Polecam gorąco ?

 • Sylwia

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Najlepszy olej do włosów jaki miałam! Po pierwsze zapach...rewelacja, tak samo jak Olej do ciała. Włosy po nim są świetnie wygładzone, nie mam potrzeby używania już prostownicy, miękkie, błyszczące i nawilżone. Rewelacja ❤️

 • Marta

  OLEJ DO CIAŁA SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Muszę kiedyś przetestować Pozdrawiam serdecznie :)

 • Paula

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Kupiłam, bo zobaczyłam polecenie na insta Zosi Zborowskiej ;) Jestem zadowolona z produktu. Co prawda mogłabym używać częściej, bo zapominam o regularności. Ale primo - pięknie pachnie (ten zapach kojarzy mi się z zabiegiem w SPA) - to ważne, bo jestem w ciąży i mało który zapach mi odpowiada! Po drugie - coś czego się obawiałam - zupełnie nie przetluszcza włosów! Łatwo się spłukuje, a chodzę w nim dłużej niż 20 min (najczęściej natłuszczam i tak siedzę w wannie z tym zapachem :) Kondycja włosów na plus. Przy regularnym stosowaniu wierzę, że ktoś rezygnuje z innych sposobów wygładzania! Polecam :)

 • Asia

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Świetny produkt! Stosuję na skórę głowy, świetnie nawilża i do tego pięknie pachnie. Sprawdzi się u osób z łuszczycą!

 • Asia

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Fantastyczny zapach, wspaniale wydłuża świeżość włosów oraz je wygładza bez ich obciążania. Włosy nabrały blasku i witalności. Prostownica poszła w kąt, tak samo jak różne maski i odżywki do włosów. Jestem zakochana w tym produkcie.???

 • Oliwia

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Cudowny olej do włosów pięknie pachnie oraz nawilża co najważniejsze nie obciąża włosów.

 • Renata

  MYDŁO SHEA 50% - TAMA®
  120g

  Używam mydła do mycia całego ciała. Dzięki wysokiej zawartości masła shea po kąpieli nawet nie trzeba stosować oleju lub balsamu. Naprawdę bardzo polecam ten produkt.

 • Renata

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 99% - TAMA® (KOKOS & WANILA) 100g
  Używam tego produktu. Wspaniały zapach, doskonale nawilża skórę twarzy, zwłaszcza zimą tj. w okresie kiedy skóra narażona jest na zmienne temperatury. Gorąco polecam.

 • Ela

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Pięknie pachnie, uzywam tez do ciała.

 • Olga

  Jak rozpoznać, czy masło Shea jest dobrej jakości?
  Cudowne jest masło! Zapach, konsystencja, uzywam juz miesiac na twarz, na noc, pięknie wygladzona i nawilzona skóra, nie zatyka porów!

 • Helena

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Najskuteczniejszy produkt na poranną opuchliznę pod oczami oraz na suche pięty :)

 • Beata

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Pięknie wygladza, nawilża i nie obciąża. Przestalam uzywac prostownicy.

 • Kinga

  CZARNE MYDŁO SHEA 17% - TAMA®
  120g

  Mam cere trądzikową, bardzo problematyczną. To jest rewelacyjny produkt!

 • Kinga

  BALSAM DO CIAŁA SHEA 15% - TAMA®
  200ml

  Nigdy nie miałam lepszego balsamu! Naprawdę nie bylam przekonana, bo nie znałam tych kosmetyków. Moje cialo jeszcze nigdy nie bylo tak gładkie i nawilżone. Dla mnie szok jesli chodzi o działanie! Szczerze poleceam!

 • Wioletta

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  100g

  Masło shea tama to moje pierwsze masło jakie mam. Bardzo zaskoczyła mnie konsystencja i miły zapach. Z tego co słyszałam to masła nie pachną przyjemnie. To pachnie delikatnie. Po jednym użyciu skóra jest delikatna. Zarówno skóra rąk jak i twarzy. Mimo skłonności do zapychania i wyprysków nic takiego nie mam miejsce. Bardzo polecam!

 • Anna

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Każdy produkt to perła Ten oprócz pielęgnacji funduje aromaterapię Po nałożeniu na cała noc śpi się otulony zapachem który wycisza i uspokaja Moje ciało i moje włosy kochają Was ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 • Marta

  OLEJ DO CIAŁA SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  To najcudowniejszy produkt do ciała, jakiego używałam!!!! Nigdy nie lubiłam używać balsamów i rzadko je stosowałam. Wiadomo ???‍♀️ ciało wtedy jest przesuszone, ale jak się nie lubi, to się nie lubi. A ten olej pokochałam od pierwszego użycia!!! Wszystko mi odpowiada. Zapach, konsystencja, skład, wydajność. Jest rewelacyjny!!!! Teraz codziennie po kąpieli masuję swoje ciało i jest to tak samo przyjemne, jak skuteczne!!! Skóra jest miękka, nawilżona i otulona cudownym zapachem. ❤️❤️❤️❤️ Zakochałam się w tym ojejku i już jestem uzależniona, a zaczęłam dopiero drugą butelkę. ??

 • Magda

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Po zastosowaniu włosy dłużej pozostają świeże, nie przetłuszczają , są dobrze nawilżone i nie łamią mi się jak wcześniej. Ja nie używam już żadnych balsamów, olej w zupełności wystarczy.

 • Magda

  CZARNE MYDŁO SHEA 17% - TAMA®
  120g

  Bardzo dokładnie usuwa resztki makijażu, fajnie się pieni i jest bardzo wydajne

 • Magda

  OLEJ DO CIAŁA SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Olej stosuję zaraz po kąpieli na wilgotne ciało. Bardzo dobrze odżywia i nawilża skórę, dodatkowy atut to na pewno super zapach, bardzo wydajny.

 • Magda

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Ja stosuję na cała twarz, masło jest bardzo wydajne, bardzo fajny naturalny zapach, ładnie wyrównuje koloryt, skóra jest dobrze odżywiona i jakby miała trochę mniej lat:)

 • Aneta

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Nakładam niewielką ilość po kąpieli ,na wilgotną skórę ciała. Świetnie ją nawilża,balsam jest już niepotrzebny?

 • Aneta

  CZARNE MYDŁO SHEA 17% - TAMA®
  120g

  Świetnie zmywa makijaż,a skóra jest po nim aksamitna i nawilżona. Napina skórę,nie ściągając jej. Mydełko jest bardzo wydajne. Zdecydowanie polecam!!

 • Aneta

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 99% - TAMA® (LAWENDA & TRAWA CYTRYNOWA)
  100g

  Mój faworyt. Piękny zapach, utrzymujący się długo na skórze; nawilżona i aksamitna cera.Obawiałam się, że masło nie sprawdzi się w przypadku mojej tłustej cery,ale okazało się, że nie obciąża jej dodatkowo,tylko pięknie ją pielęgnuje. Polecam!

 • Agnieszka

  KREM DO RĄK SHEA 25% - TAMA®
  (LAWENDA & PACZULA)
  50ml

  Śmiało mogę powiedzieć , ze najlepiej się sprawdza ze wszystkich kremów do rak jakie do tej pory miałam , zwłaszcza przy częstej dezynfekcji rak . Pięknie pachnie

 • Iza

  CZARNE MYDŁO SHEA 17% - TAMA®
  120g

  Kolejny produkt lela beauty, w którym się zakochałam . Używam codziennie przed nałożeniem masła shea. Świetnie oczyszcza skore, działa antybakteryjnie, przy częstym używaniu można zapomnieć o najmniejszym wyprysku.

 • Ilona

  OLEJ DO CIAŁA SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Używam zawsze po kąpieli na wilgotna skore. Niesamowicie wydajny, bardzo wygładza skore i ja ujędrnia, efekty tak naprawdę widać po pierwszym nałożeniu . Do tej pory używałam oleju arganowego ale to połączenie z olejem shea jest dla mnie strzałem w dziesiątkę . Uwielbiam zapach

 • Iza

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Od dawna używam masła shea, ale to jest najlepsze, jakie do tej pory miałam . Używam wieczorem na twarz i okolice oczu. Nie pozostawia tłustej warstwy, napina skore i bardzo ja odżywia, nawilża i wyrównuje koloryt. Świetny produkt - prawdziwe masło shea. Najlepsze, dostępne na polskim rynku kosmetycznym . Polecam

 • Ola

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  100g

  Mam cerę mieszaną, skłonną do wyprysków i obawialam się, ze tlusta konsystencja masla bedzie zatykać pory, ale to masło jest niesamowite, pięknie nawilża, wyrownuje koloryt, wygladza zmarszki i nie zatyka porów! Szczerze polecam!

 • Paula

  Niecodzienna afrykańska historia. Tak zrodziły się kosmetyki naturalne TAMA®
  Jestem zachwycona wszystkimi kosmetykami marki Tama. Z czystym sumieniem polecam olejki i masło shea lawendowe. Serdecznie polecam?

 • Monika

  OLEJ DO CIAŁA SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Moje odkrycie jeżeli chodzi o olejki. Używam do ciała i do włosów. Skóra jest super nawilżona i odżywiona.Szczegolnie w okresie letnim, kiedy zażywamy kąpieli słonecznych olejek ten sprawia, że ciało jest pięknie nawilżone. U mnie ma jeszcze zastosowanie w olejowaniu włosów,ktore są po użyciu oleju cudownie miękkie i nie puszą się. Więc produkt ma bardzo wiele zastosowań i mnóstwo korzyści z jego używania. Polecam bardzo spróbować, bo warto!

 • Monika

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 99% - TAMA® (LAWENDA & TRAWA CYTRYNOWA)
  100g

  Masła używam na noc do twarzy. Cudownie kojący zapach lawendy i świetne nawilżenie sprawia, że skóra rano jest w świetnej kondycji. Dodatkowo smaruje też na noc czasem dłonie masłem z lawendą i wtedy skóra pięknie się regeneruje.

 • Renata

  CZARNE MYDŁO SHEA 17% - TAMA®
  120g

  Od kilku miesięcy używam czarne mydło. Doskonale oczyszcza skórę, nie wysusza jej i nie ściąga. Świetnie działa na trądzik i wszelkiego rodzaju wypryski. Jestem zachwycona kosmetykami lela beaty, które oprócz tego, że są w 100% naturalne to jeszcze bardzo wydajne. Gorąco polecam.

 • Renata

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 99% - TAMA® (LAWENDA & TRAWA CYTRYNOWA)
  100g

  Polecam masło shea - lawenda i trawa cytrynowa. Działa kojąco na skórę twarzy i dekoltu, przesuszonych dłoni. Cudownie nawilża skórę, jest 100% naturalny. Kremy do twarzy, które dotąd używałam zawsze po pewnym czasie wywoływały u mnie alergię. Organiczne masło shea naprawdę jest naturalne, nie mam żadnych reakcji alergicznych, pieczenia twarzy i przebarwień. Będę nadal korzystać z kosmetyków z linii lela beauty.

 • Renata

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Gorąco polecam ten produkt. Używam go od ponad 7 m-cy. 100% natura, niesamowita wydajność, działa kojąco na skórę twarzy, dekoltu, dłoni. Może być używany jako balsam do całego ciała, gdyż wspaniale nawilża przesuszoną skórę. Jest to pierwszy krem, który nie alergizuje mojej twarzy. Redukuje zmarszczki, skóra jest pięknie wygładzona.

 • Magda

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 99% - TAMA® (LAWENDA & TRAWA CYTRYNOWA)
  100g

  Bardzo piękny, kojący zapach i poręczne opakowanie. Można zabrać do samolotu do bagażu podręcznego :) Przydaje się na wyjazdach do punktowego stosowania na problematyczne miejsca (pod oczy, na pięty, dłonie czy przesuszoną słońcem twarz). Starcza na długo też przy użytkowaniu w domu!

 • Magda

  OLEJ DO WŁOSÓW SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  Używam głównie na skórę głowy - dzięki olejowi mniej się ona przesusza i nie występuje łupież. Łatwo się nakłada i ładnie pachnie. Polecam osobom, które mają problem z przetłuszczaniem się włosów:)

 • Magda

  ORGANICZNE MASŁO SHEA 100% - TAMA®
  200g

  Używam masła punktowo - pod oczy, na całą twarz, na stopy lub wyjątkowo suche miejsca na skórze. Szybko regeneruje i nie trzeba go duża nakładać, żeby był dobry efekt

 • Magda

  OLEJ DO CIAŁA SHEA 78% - TAMA®
  200ml

  U mnie bardzo dobrze się sprawdza jako olejek do kąpieli, po wyjściu z wanny nie trzeba się już niczym więcej smarować :) super wydajny

 • Magda

  CZARNE MYDŁO SHEA 17% - TAMA®
  120g

  Używam codziennie do demakijażu twarzy, kupiłam jedno opakowanie chyba pół roku temu nadal mam spora kostkę - opłaca się a skóra jest fajnie napięta od razu po nałożeniu :)

 • Magda

  KREM DO RĄK SHEA 25% - TAMA®
  (LAWENDA & PACZULA)
  50ml

  Jedyny krem jaki znam który nie zostawia uczucia tłustych rak po posmarowaniu :) i super regeneruje zniszczone dłonie i paznokcie

 • Magda

  BALSAM DO CIAŁA SHEA 15% - TAMA®
  200ml

  Najlepszy balsam jaki kiedykolwiek używałam! Jest wydajny, szybko się wchłania, odżywia skore od razu po użyciu i ma piękny zapach. Polecam bardzo!